CAPT
Overview
Administration
Board of Trustees
Academic Committee
Administration
 

Director: Weiyan Zhang    

Honorary

Director:

Xiantu He    
Vice Director :

Yongkun Ding

Ruo Li Xueqing Yan
Director Assistant: Wei Kang Bin Qiao  
Secretary: Qiumei Gan Yuxi Jin

 

Copyright: Center for Applied Physics and Technology, Peking  University Room 402, Engineering Building 1, Peking University, Bejing,  100871, China

Tel: 86-10-62753944      E-mail: ganqiumei@pku.edu.cn