People
Members
Postdoctors
Students
 

Students

Name

Director

Major

Current Information

2008

Zhanjun Liu

Yugang Wang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

2009

Wanhai Liu

Xian-Tu He

Wenhua Ye

Fluid Mechnicas

Mianyang Normal University

Xiangming Xiong

Jianjun Tao

Wenhua Ye

Numerical Study of the Hydrodynamic

Instability and Transition

Postdoctor in Shenzhen University

Yanli Wang

Ruo Li

Shudao Zhang

Numerical Mathematics

Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

Liang Chen

Shiyi Chen

Fluid Mechnicas

 
Zhenhua Xia Shiyi Chen Fluid Mechnicas

Postdoctor in PKU

2010

Huan Wang

Xian-Tu He

Lihua Cao

Laser Plasma Interactions

 Hong Yuan Securities Co.,Ltd

Dong Wu

Xian-Tu He  

Laser Plasma Physics

 Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics

Qing Jia

Xian-Tu He

Hongbo Cai

Laser Plasma Physics

Postdoctor in Princeton University

Zhenwei Wu

Kaixin Liu

Impact Dynamics

Postdoctor in PKU

Qionglin Ni

Shiyi Chen

Fluid Mechnicas

Postdoctor in PKU

2011

 

 

 

Chenzhuo Xiao

Xian-Tu He  

Laser Plasma Physics

 

Shunhong Zhang

Qian Wang

High Energy Density Physics

 

Yan Yang

Yipeng Shi

Fluid Mechnicas

 

Taiwu Huang

Xian-Tu He

Cangtao Zhou

Laser Plasma Physics

 

2012

Hao Liu

Wei Kang

High Energy Density Physics

 

Xiazi Xiao

Huiling Duan

Material radiation damage

 

Yili Liubai

Shaoqiang Tang

Jun Chen

Multiscale Computational Mechanics

 

Xitong Zhang

Jianming Xue

Material radiation damage  

Tianshan Zhao

Qian Wang

High Energy Density Physics

 

Jiwei Li

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Shanglin Yang

Xian-Tu He

Cangtao Zhou

Laser Plasma Physics

 

Kaiqiang Pan

Xian-Tu He

Chunyang Zheng

Laser Plasma Physics

 

2013

 

 

 

Hengxin Chang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Qingsong Feng

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Kedi Xiao

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Zheng Xu

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Jing Zhang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Shen Zhang

Wei Kang

High Energy Density Physics

 

Yaguang Guo

Qian Wang

New Material Design

 

Xinrong Xu

Bin Qiao

Laser Plasma Physics

 

Wenlong Zhang

Bin Qiao

Laser Plasma Physics

 

2014

Chang Gao

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Congjie Mo

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Jingxia Gong

Xian-Tu He 

Laser Plasma Physics

 

Fubin Li

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Ran Li

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Qing Wang

Xian-Tu He 

Laser Plasma Physics

 

Kedi Yin

Jianming Xue

Material Radiation Damage

 

Yuxue Zhang Bin Qiao Laser Plasma Physics  
Chunyi Zhang Wei Kang Fluid Mechnicas  
Qian Wang Qian Wang New Material Design  

Jie Liu

Qian Wang New Material Design  

2015

Shuaishuai Ban

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Xing Liu

 Xian-Tu He

Wei Kang

Laser Plasma Physics

 

Tianyun Long

Xian-Tu He 

Cangtao Zhou

Laser Plasma Physics

 

Yanxia Wang

 Xian-Tu He

Chunyang Zheng

Laser Plasma Physics

 

Yuchen Yang

 Xian-Tu He

Cangtao Yang

Laser Plasma Physics

 

Yunpeng Yang

Xian-Tu He 

Bin Qiao

Laser Plasma Physics

 

Weipeng Yao

Jianming Xue

Bin Qiao

Material radiation damage

 

Naifu Peng

Yu Yang

Fluid Mechnicas

 

Shuai Zhang

Wei Kang

Fluid Mechnicas

 

Lirong Chen

Huiling Duan

Solid Mechnicas

 

Xiaoyin Li Qian Wang New Material Design  

2016

Zhonghai Zhao Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Conglin Zhong Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Yan Jiang Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Yue Chao Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Ruixue Bai Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Xiabing Li Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Xinxin Yan Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Xiaohan Zhang

Xian-Tu He

Wei Kang

Laser Plasma Physics  
Rui Xie Xian-Tu He Laser Plasma Physics  
Qianying Chen Huiling Duan Solid Mechnicas  
Hao Wang Jianming Xue Material Radiation Damage  
Zhaofan Xiao Xueqing Yan
  • Particle Acceleration
 
Wenyang Zhou Qian Wang New Material Design  

Yupeng Shen

Qian Wang

New Material Design

 

Copyright: Center for Applied Physics and Technology, Peking University Room 402, Engineering Building 1, Peking University, Bejing, 100871, China

Tel: 86-10-62753944 E-mail: zhoulixin@pku.edu.cn